Dask Sigortası

Dask Poliçenizi 1 Dakikada Hesaplayın 2 Dakika içerisinde Satın Alın !

Online Dask Hesaplama

Dask Poliçenizi Hemen Satın Almak için Formu Doldurun

1
2
3
4
5

17 Yıllık Tecrübe..

MÜŞTERİLERİMİZİN DEĞERLİ YORUMLARI

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Köy yerleşim alanlarında bulunan binalar, belediye denetiminin bulunmaması sebebiyle kapsam dışı bırakılmıştır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:

Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Hayır. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi alınması mümkündür.

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, ZDS kapsamına girer.

Tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilen ilgili yerin tamamı mevcut durumda pansiyon olarak kullanılıyorsa, kullanım şekli “ticarethane” olarak nitelendirileceğinden Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır. Eğer tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli “mesken” ise tapuda cins tashihi yapılarak, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu işlemleri, elektrik ve su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

“Diğer Yapılar” kategorisinde değerlendirilen ahşap, kerpiç ve benzeri evlere Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı ``arsa vs.`` olarak görünen binalar
Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar kapsam dışı kalması sebebiyle Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi değildir, yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır

Enkaz kaldırma masrafları
Kar kaybı
İş durması
Kira mahrumiyeti
Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
Tüm bedeni zararlar ve vefat
Manevi tazminat talepleri
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışındadır.

Bina tapuda ticarethane olarak belirtilmiş ise, mesken olarak kullanılsa da Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenemez. Bu gibi binalar için tapuda “cins tashihi” yapılması ve “ticarethane” ibaresinin “mesken” olarak değiştirilmesi gereklidir.

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Belediye mücavir alanlarında kalan ve belediyelerden hizmet alan meskenler için poliçe düzenlenmesi mümkündür.

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı T.C. sınırları içinde geçerlidir. Bu yüzden KKTC'deki binalar için düzenlenemez.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)
İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar
Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunur:

Çelik Betonarme : Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar
Yığma Kâgir : Taşıyıcı duvarları moloz taş vb. malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılar
Diğer : Yukarıdaki gruplara girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılar

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği;Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar teminat kapsamdadır.

Tapu kaydında ``arsa`` veya ``tarla`` vasfı ile kayıtlı bulunan, mesken olarak inşa edilmiş binaların “bağımsız mülkiyet”e konu olup olmadığı veya kat irtifakının tesis edilip edilmediği göz önünde bulundurulmaz; 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanun kapsamı gereği, Zorunlu Deprem Sigortası'na tâbi tutulur. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanı esas alınarak, arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilir.

Tapuda bu şekilde kayıtlı bulunan taşınmazın ``arsa tapusu``, taşınmazın özel mülkiyete tâbi olduğunu göstermekle birlikte binanın varlığını gösterir. Bu durumda sigortanın, arsa tapusuna ilişkin bilgilerin yanı sıra sigorta ettirenin beyanı esas alınarak yapılması gereklidir.

Bahsi geçen yer konut amaçlı ise, yani mesken olarak yapılmış ancak odunluk veya kömürlük amaçlı kullanılıyorsa ZDS yaptırılması gereklidir. Bu durumda söz konusu yerin ayrı tapusu da bulunmalıdır. Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi yerler için poliçe yaptırmak gerekli değildir. Apartmanın müşterek yerleri sigorta bedelinin içinde ``zımni`` olarak tanımlanır.

Bina ve hisse sahipliğinin tespitini gösteren belgenin sağlanması halinde Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.